Urmează:
Home Grupul Media pentru știri de securitate Securitate națională România în teatrele de operații NATO Instituții de învățământ militar Publicații militare Contact Hartă site

Actualizat la:
TEL VERDE

Harta rutiera

Nivel de alerta terorista
SECURITATE NAȚIONALĂ

Structura de securitate a României

Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Consiliul Suprem de Apărare a Țării este autoritatea administrativă autonomă învestită, potrivit Constituției (art. 119), cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii.

Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Țării este supusă examinării și verificării parlamentare.

Din Consiliul Suprem de Apărare a Țării fac parte: Președintele României care îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Prim-ministrul Guvernului României care îndeplinește funcția de vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ministrul apărării, ministrul administrației și internelor, ministrul afacerilor externe, ministrul justiției, ministrul economiei și comerțului, ministrul finanțelor publice, directorul Serviciului Roman de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, șeful Statului Major General și consilierul prezidențial pentru securitate națională.

Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării este numit de Președintele României și are rang de consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se convoacă de președintele României, trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Suprem de Apărare a Țării emite hotărâri, potrivit legii, care sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice la care se referă. Acestea răspund, în condițiile legii, de măsurile luate pentru punerea lor în aplicare.

Activitatea Consiliului se desfășoară pe baza programului anual redactat de Secretariat și aprobat în ultima ședință din anul în curs, pentru anul următor.

Controlul parlamentar

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat și Camera Deputaților


Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sunt organe specializate ale Parlamentului care dau avize și formulează recomandări adresate adunării plenare cu privire la legi sau hotărâri legare de securitatea națională și securitatea cetățeanului.

Comisiile au atribuții de control și investigare a principalelor probleme de politică publică, administrație defectuoasă, acuzații de corupție sau scandaluri.

În acest caz, principalele atribuții sunt :

Potrivit legii, Comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat și Camera Deputaților pot exercita control parlamentar asupra activității tuturor instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare: Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Ministerului Internelor și Reformei Administrative sau asupra Ministerului Apărării. Comisiile își exercită mandatul pe durata legislaturii în care au fost desemnate.

Comisii comune ale Camerei Deputaților și Senatului:
a) Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SIE

Activitatea Serviciului de Informații Externe este organizată și coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. CSAT aprobă structura organizatorică, efectivele în timp de pace și la mobilizare, regulamentul de funcționare și atribuțiile SIE. Directorul SIE prezintă CSAT, anual sau ori de câte ori se impune, rapoarte referitoare la modul de îndeplinire a atribuțiilor care îi revin. Controlul asupra activității SIE este exercitat de Parlamentul României, prin Comisia parlamentară specială, cu respectarea secretului asupra mijloacelor și surselor de informare. Comisia specială este formată din trei deputați și doi senatori aleși din cadrul Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere.

b) Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI

Pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, a fost înființată o Comisie comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului compusă din 7 deputați și 2 senatori. În exercitarea atribuțiilor legale, Comisia poate solicita Serviciului Român de Informații rapoarte, informări și explicații scrise și poate audia persoane, în legătură cu problemele analizate.

Comisia este autorizată să verifice dacă în activitatea Serviciului Român de Informații sunt respectate prevederile Constituției și ale celorlalte legi, examinând și cazurile în care se semnalează încălcări ale acestora. Totodată, Comisia controlează modul în care sunt utilizate fondurile bănești destinate prin buget Serviciului Român de Informații. 


Serviciul de Protecție și Pază


Descrierea Serviciului de Protecție și Pază
Serviciul de Protecție și Pază este organ de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, specializat în asigurarea protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competențelor legale, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Înființare
La 26 Decembrie 1989 s-a constituit un grup de 4 ofițeri din cadrul Ministerului Apărării Naționale cu misiunea de a asigura protecția membrilor conducerii Consiliului Frontului Salvării Naționale. Prin Decretul nr. 204 din 7 Mai 1990 a fost înființată Unitatea Specială de Pază și Protocol.

Istoric; cadrul juridic
Prin Decretul nr. 204 din 7 mai 1990, Consiliul Provizoriu de Unitate Națională a înființat Unitatea Specială de Pază și Protocol (USPP), în subordinea Ministerului Apărării Naționale (în componența Brigăzii de Gardă), cu misiunea de a asigura protecția și paza demnitarilor români, precum și a celor străini care vizitau România. Odată cu promulgarea Legii nr. 51/26 iulie 1991 privind siguranța națională a României, USPP a căpătat denumirea de SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ (SPP), devenind un organ de stat „cu atribuții în domeniul siguranței naționale”. Activitatea instituției s-a desfășurat pe baza prevederilor unui Regulament aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la 15.11 1991.

În 1998 a fost promulgată propria lege de organizare și funcționare (Legea nr. 191/1998).

Din 1998, instituția noastră este membru fondator al ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE A SERVICIILOR DE PROTECȚIE, asociație ce s-a constituit în Israel, la a IV-a Conferință a Serviciilor de Protecție.

Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 103/2002.

În anul 2003, prin Legea nr. 67/2003, a fost aprobată cu modificări și completări Legea nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază.


Misiuni
Serviciul de Protecție și Pază are următoarele misiuni: asigurarea protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul vizitelor în România, a familiilor acestora, în limitele competențelor legale; asigurarea securității și pazei sediilor de lucru și a reședințelor.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin regulamentul de organizare și funcționare, stabilește persoanele care au dreptul să beneficieze de protecție și obiectivele a căror pază se asigură de către SPP.

De asemenea, SPP organizează și execută activități pentru prevenirea și contracararea oricăror acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor a căror protecție o asigură.

Pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege, Serviciul de Protecție și Pază colaborează cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu alte ministere și structuri ale administrației publice centrale și locale.


Misiuni externe
Din 2004, ONU (Departamentul Siguranță și Securitate) a semnat un Memorandum cu Serviciul de Protecție și Pază pentru asigurarea protecției demnitarilor acestui organism internațional care își desfășoară activitatea în teatrele de operații din Sudan si Afganistan. Până în prezent, SPP a dislocat 6 grupuri de protecție a demnitarilor ONU, 59 de militari români executând până acum misiuni în Sudan și Afganistan.

Trei dintre misiuni sunt în desfășurare, 36 de militari SPP fiind acum la datorie în țările mai sus menționate. Misiunile executate de către militarii SPP în parteneriat cu ONU în perioada 2004-2007 sunt:Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Informații Externe este instituția de stat specializată în culegerea în exterior de informații cu relevanță pentru securitatea națională, apărarea României și a intereselor sale.

Serviciul de Informații Externe se organizează și funcționează ca autoritate administrativă autonomă. Structura organizatorică, efectivele, regulamentul de funcționare și atribuțiile sale se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Serviciul de Informații Externe își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția României, cu legile țării, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Controlul asupra activității SIE este exercitat de Parlamentul României.

Cadrul normativ general: Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, Hotărârea Parlamentului României nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității S.I.E., legislația privind protecția informațiilor clasificate naționale și NATO.

Copyright © 2008 Serviciul de Protecție și Pază. Toate drepturile rezervate.